Regels

Nieuwe golfregels per 1 januari 2023

Dit zijn de grootste regelwijzigingen vanaf 2023

Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

7 november 2022 – 15:00 Redactie GOLF.NL

Bij de regelwijzigingen in 2019 zijn de regels gemoderniseerd en drastisch veranderd. Bij de update van het regelboek 2023-2027 gaat het om een reguliere aanpassing en een beperkt aantal regelwijzigingen. Bij enkele regels wordt een overtreding per 1 januari 2023 minder zwaar bestraft.

De regelwijzigingen per 1 januari 2023 gaan gepaard met een verbetering van de digitale diensten – de website en de regelapp van de R&A – waar de regels ook in de Nederlandse taal zijn te vinden. Hierdoor kunnen golfers snel en gemakkelijk op een computer of smartphone de regels raadplegen en hoeven er minder regelpublicaties gedrukt te worden. De digitale verbeteringen, waaronder een verbeterde ‘visual search’ (zoeken via plattegrond), gaan in op 1 januari 2023.

In 2023 zal er, omdat de digitale regelhulp uitgebreid en verbeterd wordt, geen Spelerseditie meer zijn (ook niet in het Engels, dus ook de Players Edition vervalt). Het nieuwe Regelboek, een publicatie die bedoeld is voor regelcommissies, zal op 1 januari 2023 (ook in het Nederlands) digitaal gepubliceerd worden

Het Regelboek 2023-2027 heeft een nieuw hoofdstuk – 25 – met daarin de regels voor golfers met een beperking.

Toelichting

Deze aanpassing komt voor uit het streven van de R&A en USGA naar inclusiviteit. Regel 25 is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op alle wedstrijden en spelvormen.

2019: De “Aangepaste Regels voor spelers met een beperking” zijn niet opgenomen in het Regelboek. De Aangepaste Regels zijn alleen van toepassing als zij zijn ingesteld door de Commissie die verantwoordelijk is voor een wedstrijd.

2023: De regels voor spelers met een beperking zijn onderdeel van de standaardregels en opgenomen in het Regelboek om aan te geven dat deze van toepassing zijn in alle wedstrijden waaraan golfers met een beperking meedoen.

Een speler wordt na 2022 niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De Commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler.

Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

 

Toelichting

Deze aanpassing heeft te maken met een toename van verschillende technologieën om scores in te leveren sinds de invoering van het Wereld Handicap System (WHS).

Voorbeeld

2019: Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de speler is ervoor verantwoordelijk zich ervan te verzekeren dat zijn of haar handicap correct is. Als een speler een scorekaart inlevert zonder de juiste handicap:

-wordt de speler voor de wedstrijd met handicapverrekening gediskwalificeerd als de handicap op de scorekaart te hoog is en dit het aantal slagen dat hij of zij krijgt beïnvloedt, of als er geen handicap is vermeld;

-telt de nettoscore met gebruik van de lage handicap, zonder straf, als de handicap op je scorekaart te laag is.

2023: De Commissie is verantwoordelijk voor correcte handicaps en voor het berekenen van het aantal handicapslagen en het bepalen van de nettoscore van de speler.

Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Voorbeeld

2019: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde niet vervangen (tenzij de speler niet zelf de beschadiging heeft veroorzaakt).

2023: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt door misbruik van de club.

In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot één strafslag.

Voorbeeld

2019: Een speler markeert zijn bal (een Pinnacle Rush gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld een Titleist ProV1 met één zwarte stip of een andere Pinnacle Rush, eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij twee strafslagen. De speler moet de hole nu uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b en heeft de andere bal (de Titleist ProV1 of de Pinnacle Rush met twee zwarte stippen) in strijd met de regels in het spel gebracht.

2023: Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij één strafslag. De speler moet de hole uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b.

In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Toelichting

2019: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.

2023: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

Voorbeeld

2019: Na een slag op de green raakt de bal een kever die op de green loopt. De slag telt niet en de bal moet opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.

2023: De slag telt en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.

De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.

Toelichting

2019: Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte, niet dichter bij de hole.

2023: Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte in alle richtingen, ook dichter bij de hole. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.

Wil je meer weten over de regelwijzigingen die ingaan op 1 januari 2023? Neem dan contact op met de regelcommissie van je club.

Ook raden wij aan om de regel app ( www.randa.org) van de R&A te downloaden. Vanaf half December zijn de regelwijzigingen 2023 daarin verwerkt.

Aanleiding is om wereldwijd één en hetzelfde handicap systeem te gebruiken; we gebruiken immers ook wereldwijd dezelfde spelregels in golf. Het World Handicap System (WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen we op 1 maart 2021 over. Maar net als nu zal de computer het werk doen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap van iedere golfer uit. En als een speler na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe handicap van deze golfer uit. Je kan je handicap altijd zien in de app GOLF.NL.

Je hoeft niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS te weten: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht prestaties in je laatste twintig qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap.

Op de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, 1 maart 2021, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het EGA-tijdperk. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap. Na de invoering van het WHS zal een deel van de spelers een hogere handicap hebben dan voor de invoering.

Eén ding wordt wel anders zodra het WHS is ingevoerd. Als je na de ronde je score invoert, dan laat de app zien wat je provisionele handicap is. Dat is in 90 procent van de gevallen ook je nieuwe handicap. Maar pas de volgende ochtend toont de app je definitieve nieuwe handicap.

Dat komt omdat er ‘s nacht een handicapcorrectie wordt uitgevoerd – dat heet de PCC. Er wordt dan gekeken naar alle scores die zijn ingeleverd op de baan waar jij een wedstrijd/qualifying ronde hebt gespeeld. Soms speelt een baan moeilijker dan normaal, bijvoorbeeld door het weer of door de set-up. In dat geval is jouw qualifying score misschien beter dan normaal en dan wordt je provisionele handicap in de nacht gecorrigeerd. De mogelijke handicapaanpassing in de nacht, de PCC, gebeurt automatisch, op de app zie je ’s ochtends je definitieve nieuwe handicap.

In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.

Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.

Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2021.

Vanaf 4 januari 2021 zie je op je digitale NGF-pas in de app GOLF.NL je te verwachten WHS-handicap en je (bestaande) EFA handicap. Vanaf 4 januari kan je de  achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd. Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA als de WHS-handicap.

Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden (tot eind februari worden de bestaande handicaptabellen gebruikt).

De oude EGA-handicap verdwijnt op 1 Maart 2021 en is dan niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Voor de berekening van de uitslag van Stablefordwedstrijden blijft net als nu het aantal Stablefordpunten bepalend. Ook bij strokeplaywedstrijden blijft de bruto/netto score bepalend voor de uitslag. Het enige dat verandert, is het aantal slagen dat een speler meekrijgt op basis van de nieuwe handicaptabellen. Dat heet dan “Baanhandicap” in plaats van Playing handicap.

Lees meer over het WHS op GOLF.NL

Meer weten over het Wereld Handicap Systeem? Ga dan naar golf.nl/whs.

Handicap & Regelcommissie

Om het speelbaar en veilig te houden op de golfbaan zijn er regels en een onweerprotocol opgesteld.
De caddiemaster zal met behulp van een luchthoorn een van onderstaande tonen laten horen.

Eén lange aangehouden toon
Spel onmiddellijk staken en schuilhut opzoeken.

Twee lange tonen
einde wedstrijd
schuilhut opzoeken en keer terug, op een zelf gekozen veilig moment, naar het clubhuis.

Drie korte tonen
spel hervatten

Zoek in alle gevallen snel een veilige plaats in één van de schuilhutten en wacht tot het onweer voorbij is of wacht op nieuwe aanwijzingen of signalen.

Lokale regels

Aanvullende Plaatselijke Regel:

 Afslagmatten: met ingang van 29 November 2023

Wanneer op de afslagplaats van een hole een kunststof mat is geplaatst, moet de speler bij het spelen vanaf de afslagplaats een bal spelen vanaf die kunststof mat.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.


Plaatsen: met ingang van 29 November 2023 

Als een bal van een speler in het algemene gebied ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waar geplaatst mag worden en dan spelen. 

Het gebied waar geplaatst mag worden is: Binnen 15 cm van de plaats van de oorspronkelijke bal, niet dichter bij de hole en in het algemene gebied. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b en 14.2e.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: Algemene Straf volgens Regel 14.7Plaatselijke regels De Westfriese Golfclub

Buiten de baan:

 • Op de holes 1 en 10 t/m 18 is een bal buiten de baan, als deze in of aan de overkant van de sloot ligt, tenzij anders aangegeven d.m.v. witte palen of palen met witte kop.
 • Op de holes 2 tot en met 9 is een bal buiten de baan als deze aan de overkant van de sloot ligt die de baan begrenst, tenzij anders aangegeven d.m.v. witte palen of palen met witte kop.


Grond in bewerking (GUR):

 • GUR aangegeven door blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het VERPLICHT deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 • In geval van een belemmering door GUR, gemarkeerd door witte lijn MAG de speler een belemmering door GUR ontwijken zonder strafslag volgens Regel 16.1.


Hindernissen:

 • Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene kop op hole 12 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden zone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en MOET de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.


Obstakels:

 • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering MAG de speler deze ontwijken volgens Regel 16.1.
 • Boomspiegels bedekt met houtsnippers zijn een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.


Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf.

Aanwijzingen van het baanpersoneel dienen te worden opgevolgd.

Aanvullende plaatselijke regel:

Raadpleeg eerst het publicatiebord voor aanvullende plaatselijke regels. Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

 • Strokeplay: twee strafslagen
 • Matchplay: verlies van de hole


Ready Golf: voor een betere doorstroming van de baan

Ready Golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen. Het is bedoeld voor strokeplay of stableford, niet voor matchplay, en om het spel te versnellen. Een ronde ready golf gaat enorm veel sneller dan een ronde met spelers die steeds wachten op een slag van de speler die het verst van de hole ligt. Bent u een ‘ready golfer’? Van harte welkom om op deze ‘nieuwe’ manier te komen spelen bij de Westfriese Golfclub.

Hier volgen een paar voorbeelden van ready golf-adviezen door de R&A (bekijk verderop ook een video):

 • Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
 • Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan vast afslaan, daarna pas de longhitters.
 • Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
 • Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
 • Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.

Contact

Wil je meer weten over De Westfriese Golfclub of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Vandaag

10° 5 Z/W
*Laatst gewijzigd: 20 februari - 07:48